Inschrijvingen

 

Inschrijving 2021-2022      

  • Kinderen die instappen in schooljaar 2021-2022 kunnen ingeschreven worden als er nog plaats is in de betrokken klas. Neem hiervoor contact op met de directeur.  

 

Inschrijving 2022-2023

  • Kinderen die geboren zijn in en instappen op kunnen, ingeschreven worden als er nog plaats is in de betrokken klas. Neem hiervoor contact op met de directeur.

  • Kinderen die instappen in schooljaar 2022-2023 (uitgezonderd geboortejaar wanneer zij instappen op 1 september ) kunnen pas later ingeschreven worden. De gemeente Machelen dient een tijdlijn in bij de Commissie Leerlingenrechten in. U ontvangt later meer info over hoe en wanneer u uw kind kan aanmelden en/of inschrijven.

 

Inschrijvingen 2023-2024

  • Kinderen die geboren zijn in en instappen op 1 september kunnen pas later ingeschreven worden. De gemeente Machelen dient een tijdlijn in bij de Commissie Leerlingenrechten in. U ontvangt later meer info over hoe en wanneer u uw kind kan aanmelden en/of inschrijven.

  • Kinderen die instappen in schooljaar 2023-2024 (uitgezonderd geboortejaar wanneer zij instappen op 1 september ) kunnen nog niet ingeschreven worden.

 

Aanmelden stap voor stap

1. Kies een school

2. Meld je kind online aan

Bij de start van de aanmeldperiode zal je via een online tool je kind kunnen aanmelden. Hier moet je alle stappen doorlopen. We raden aan om meerdere scholen te kiezen. Je bepaalt zelf welke school je op 1, 2, 3, … plaatst.

3. Je ontvangt een ticket

Via mail ontvang je een ticket. Het is een toewijzing aan één van je voorkeurscholen. Dit ticket ontvang je niet onmiddellijk. Is er geen plaatsin één van je voorkeurscholen, dan ontvang je geen ticket. Je krijgt wel een weigeringsdocument met de raad om opnieuw te proberen bij de vrije inschrijvingsperiode (vanaf 28 mei).

4. Schrijf je kind in

Ga met je ticket naar de school waarvoor je een ticket hebt gekregen. Let op! Schrijf je kind in tijdens de opgegeven inschrijvingsperiode. Daarna vervalt je ticket.

Gerealiseerde inschrijvingen

Ouders kunnen, op voorlegging van een officieel document dat de identiteit van het kind bewijst, hun kind op school inschrijven.

Elke inschrijving wordt genoteerd in het inschrijvingsregister met vermelding van datum en uur. Om kinderen ook effectief in te schrijven, moeten de ouders of de wettelijke voogd het opvoedingsproject en het schoolreglement van onze school ondertekenen voor ‘kennisname en akkoord’ en ons ook de digitale identiteitskaart van het kind of een kopie ervan bezorgen.

Het schoolbestuur vraagt of de ouders een papieren versie van het schoolreglement wensen te ontvangen.

De inschrijving van de leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich met een wijziging van het schoolreglement niet akkoord verklaren (zie verder).
Door voor onze school te kiezen, aanvaarden de ouders of de voogd dat alle communicatie in het Nederlands gebeurt. Nieuwe leerlingen worden bij inschrijving voorlopig in een leerjaar/klas ingeschreven. Pas na testing worden zij definitief aan een leerjaar/klas toegewezen.

Geweigerde inschrijvingen (= niet-gerealiseerde inschrijving)

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes vind je terug in de schoolbrochure, op de website, …. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

 

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

 

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.  Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

 

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.